Ότι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό


jueves, 10 de mayo de 2012

ASTURIANOS Y ESPARTANOSDempués d’un tiempu alcordéme güei, de sutrucu, d’esti vidéu. Atalanté n’os que tais lloñe d’equí, d’esti paradisu verdi, onde afalaguen los güeyos d’amirar la bayura de tantu verdi: Asturies.
Les lliendes pasaron cuantayá pero aquelles xentes espartanes de calter guerreru, enllenes de enerxía y rixu, aseméyense a los homes y muyeres asturianes.
Atoparéis equí’l fragmentu d’un llargumetraxe per conocíu, 300. Trabayaron nel versionáu cómicucomo quixieron” la xente de Terapia de Grupo”.

¡De xuru que les carcaxaes oyiránse lloñe!

Nesti otru vidéu que vos dexo equí  pescanciaréis a un infiltráu, ye’l  Jones, a puntu morrer per una fartura, ¡pa esmellase nes rises!
No hay comentarios:

Publicar un comentario