Ότι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό


sábado, 14 de abril de 2012

El prestigio de Atenas


… Γντε δ νομα μέγιστον ατν χουσαν ν πασιν νθρώποις δι τ τας ξυμφορας μ εκειν, πλεστα δ σώματα κα πόνους νηλωκέναι πολέμ, κα δύναμιν μεγίστην δ μέχρι τοδε κεκτημένην, ς ς ΐδιον τος πιγιγνομένοις, ν κα νν πενδμέν ποτε (πάντα γρ πέφυκε κα λασσοσθαι), μνήμη καταλελείψεται, Ελλήνων τε τι Ελληνες πλείστων δ ρξαμεν, κα πολέμοις μεγίστοις ντέσχομεν πρός τε ξύμπαντας κα καθ' κάστους, πόλιν τε τος πσιν επορωτάτην κα μεγίστην κήσαμεν. καίτοι τατα μν πράγμων μέμψαιτ' ν, δ δρν τι κα ατς βουλόμενος ζηλώσει• ε δέ τις μ κέκτηται, φθονήσει. τ δ μισεσθαι κα λυπηρος εναι ν τ παρόντι πσι μν πρξε δ σοι τεροι τέρων ξίωσαν ρχειν• στις δ π μεγίστοις τ πίφθονον λαμβάνει, ρθς βουλεύεται. μσος μν γρ οκ π πολ ντέχει, δ παραυτίκα τε λαμπρότης κα ς τ πειτα δόξα αείμνηστος καταλείπεται. μες δ ς τε τ μέλλον καλν προγνόντες ς τε τ ατίκα μ ασχρν τ δη προθύμ μφότερα κτήσασθε, κα Λακεδαιμονίοις μήτε πικηρυκεύεσθε μήτε νδηλοι στε τος παροσι πόνοις βαρυνόμενοι, ς οτινες πρς τς ξυμφορς γνώμ μν κιστα λυπονται, ργ δ μάλιστα ντέχουσιν, οτοι κα πόλεων κα διωτν κράτιστοί εσιν.'
Θουκυδίδης, Ίστορία του Πελοποννησίακου Πολέμου, Βιβλίο Η 2, 64

… Οφείλετε τουναντίον να γνωρίζετε ότι η πόλις μας έχει μέγιστον όνομα εις όλον τον κόσμον, διότι ουδέποτε υπέκυψεν εις τας συμφοράς, αλλά έχει θυσιάσει άφθονον αίμα και υποστή πλείστας ταλαιπωρίας εις πολέμους, και ακόμη ότι έχει τωόντι μέχρι τούδε δύναμιν μεγίστην, της οποίας η ανάμνησις, και αν τυχόν ίσως ηθέλαμεν καμφθή ολίγον σήμερον (διότι φυσικός νόμος είναι η ακμή και παρακμή των πάντων), θα παραδοθή αλώβητος εις τους μεταγενεστέρους, λόγω του ότι Έλληνες όντες ησκήσαμεν ηγεμονίαν επί πλείστων Ελλήνων, και ημπορέσαμεν ν' αντισταθώμεν εις μεγίστους πολέμους εναντίον εχθρών, άλλοτε ηνωμένων και άλλοτε χωρισμένων, και τέλος υπήρξαμεν πολίται πόλεως μεγίστης και διαθετούσης, αφθονίαν πόρων παντός είδους. Και αληθώς, ο μεν επιδιώκων προ παντός την ατομικήν του ησυχίαν ημπορεί να κατακρίνη, αλλ' ο φιλοδοξών ομοίαν με ημάς δράσιν θα επιζητήση να γίνη συνάμιλλος ημών, εκείνος δε, όστις δεν κατέχει τοιαύτα πλεονεκτήματα, θα μας φθονήση. Το να μισούμεθα και να είμεθα απεχθείς, υπό τας παρούσας περιστάσεις υπήρξεν ο κλήρος όλων ανεξαιρέτως όσοι επεδίωξαν να ηγεμονεύσουν επί άλλων, ο εκτιθέμενος όμως εις απέχθειαν, χάριν υψηλών σκοπών, ακολουθεί πολιτικήν ορθήν. Διότι το μίσος δεν διαρκεί πολύ, ενώ ό,τι αποτελεί την λαμπρότητα του παρόντος παραμένει και ως αείμνηστος δόξα του μέλλοντος. Προνοούντες λοιπόν εξ ίσου δια την δόξαν του μέλλοντος, όσον και δια την αποφυγήν της καταισχύνης του παρόντος, εξασφαλίσατε αμφότερα, καταβάλλοντες σήμερον την αναγκαίαν προσπάθειαν. Μη στέλλετε πρέσβεις προς τους Λακεδαιμονίους, δια να υποβάλλετε προτάσεις ειρήνης, μήτε αφήσετε αυτούς να εννοήσουν ότι αι σημεριναί ταλαιπωρίαι καταβάλλουν το ηθικόν σας, καθόσον και πόλεις και ιδιώται εκείνοι είναι άριστοι, όσοι, ενώ ελάχιστα ταράττονται ψυχικώς ενώπιον των ατυχημάτων, δεικνύουν την μεγαλυτέραν κατά την δράσιν αντοχήν".
Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, Βίβλιον Β ʹ - 64. Μετάφραση Βενιζέλου

… Pensad que Atenas tiene un gran prestigio en todo el mundo por no doblegarse ante el infortunio y entregar muchísimas vidas y esfuerzos a la guerra; de que posee el mayor poderío existente hasta el momento del que quedará un recuerdo eterno para los hombres venideros aunque ahora cediéramos algo, -pues de un modo natural todo tiende a decaer- un recuerdo de que siendo griegos ejercimos la jefatura sobre muchísimos griegos, de que nos enfrentamos en las mayores guerras a todos juntos y separados, y de que hemos habitado la ciudad más próspera en todos los aspectos y la más populosa; sin embargo, el pacifista reprobará esto, el deseoso de acción intentará emularlo y el que no lo tenga lo envidiará. Ser de momento objeto del odio y la aflicción es lo que correspondió a cuantos pretendieron mandar a otros; quien por las cosas más capitales es objeto de envidias, ese es el que decide con acierto, pues el odio no dura mucho, en tanto que el brillo del presente y la gloria para el futuro perviven eternamente. Vosotros, con la mirada puesta en un futuro glorioso y un presente que no sea deshonroso, conseguid ya ambas cosas con vuestro coraje, y no enviéis heraldos a los lacedemonios ni os dejéis ver apesadumbrados por las penalidades actuales, porque quienes en su espíritu menos se afligen ante las calamidades y de hecho mejor les hacen frente, esos también son los que triunfan, sean ciudades o individuos.
Historia de la Guerra del Peloponeso, II, 64. Traduc.: F. Romero Cruz